Regulamin Promocji konsumenckiej „CIQ i czapka gratis”

Regulamin Promocji konsumenckiej

oCIQ i czapka gratis”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „oCIQ i czapka gratis”, zwanej dalej „Promocją”.
 2. Organizatorem Promocji jest Polifarb Kalisz S.A. z siedzibą przy ul. Dobrzeckiej 64, 62-800 Kalisz, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000124927; NIP 618-004-17-06, REGON 250456427, nr rej. BDO 000010989, wysokość kapitału zakładowego/wpłaconego 1.668.695,72 zł.
 3. Promocja jest przeprowadzana w wybranych punktach sprzedaży (dostępnych pod adresem https://termointeligentna.pl/pl/gdzie-kupi%C4%87.html), w terminie 06.02.19 – 31.03.19 lub do wyczerpania Produktu gratisowego. Organizator powiadomi o ewentualnym wyczerpaniu zapasu na stronie internetowej www.termointeligentna.pl.
 4. W Promocji bierze udział każdy konsument (dalej: „Uczestnik”), który dokona jednorazowego zakupu dwóch dowolnych opakowań Farby Termointeligentnej oCIQ, w terminie Promocji i w punkcie sprzedaży biorącym udział w Promocji.
 5. Wszelkie informacje o Promocji znajdują się na stronie internetowej www.termointeligentna.pl.
 6. Produktem gratisowym w Promocji, który Uczestnik otrzyma przy zakupie dwóch dowolnych opakowań Farby Termointeligentnej oCIQ jest czapka-komin w kolorze białym lub szarym z logo oCIQ.
 7. W Promocji biorą udział wyłącznie produkty nabyte przez Uczestnika w sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Promocji, zgodnie z § 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która dokona zakupu dwóch opakowań Farby  Termointeligentnej oCIQ zgodnie z § 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik biorący udział w Promocji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji opisane w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

 1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki: kupić jednorazowo w czasie trwania Promocji dwa dowolne opakowania Farby Termointeligentnej oCIQ  zgodnie z § 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu i dokonać zapłaty za zakup. Produkt gratisowy zostanie mu przekazany w punkcie sprzedaży lub przesłany przesyłką kurierską wraz z towarem.
 2.  Jeden Uczestnik może wielokrotnie dokonać zakupu uprawniającego do udziału w Promocji.

 

§ 4 NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

 1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Promocji sprawuje kierownictwo danego punktu sprzedaży oraz przedstawiciele Organizatora.

 

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej w trakcie trwania Promocji oraz po jej zakończeniu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni (decyduje data doręczenia) od dnia zakończenia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym/kurierem na adres Organizatora (Polifarb Kalisz S.A., ul. Dobrzecka 64, 62-800 Kalisz) z dopiskiem „oCIQ i czapka gratis” albo przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@polifarb.kalisz.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn reklamacji, datę zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, wskazanie Promocji, której dotyczy reklamacja, treść żądania oraz podpis zgłaszającego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez reklamującego jego danych, uniemożliwiające ustosunkowanie się do reklamacji.
 4. Reklamacje Uczestników dotyczące Promocji będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania Zgłoszenia reklamacyjnego. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji podjętej przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 5.  Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady przeprowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Promocja nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Promocji jest bezpłatne i dobrowolne.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, poz.16, nr 93 ze zm.).
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Promocji.
 5. Niniejszy Regulamin Promocji jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Fanpage’u na Facebooku dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/termointeligentna/ i stronie internetowej dostępnej pod adresem www.termointeligentna.pl