Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych w zakresie ochrony danych osobowych.

 

1. Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest Polifarb Kalisz S.A. z siedzibą w Kaliszu, 62-800, ·ul. Dobrzecka 64, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu- Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydz. Gosp. KRS pod numerem KRS 0000124927, zwany dalej Polifarb Kalisz S.A.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania danych osobowych przez Polifarb Kalisz S.A. prosimy o kontakt pod adresem:

Polifarb Kalisz S.A.
ul. Dobrzecka 64
62-800 Kalisz
e-mail: sprzedaz@polifarb.kalisz.pl
tel. +48 62 766 02 30

 

2.    Bezpieczeństwo

Polifarb Kalisz S.A. stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Dokładane są wszelkie starania, aby dostęp do danych osobowych był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, dane osobowe przechowywane są tylko przez taki okres, w którym są one niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania lub do momentu, gdy osoba, której dane dotyczą zażąda usunięcia jej danych.

 

3.    Cel i podstawa przetwarzania

Polifarb Kalisz S.A. przetwarza dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Polifarb Kalisz S.A. nie będzie przetwarzać danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

Polifarb Kalisz S.A. przetwarza dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania istnieje  możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Polifarb Kalisz S.A. przestanie przetwarzać dane osobowe w opisanym wyżej celu. O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, Polifarb Kalisz S.A. każdorazowo informuje osobę, której dane dotyczą, w ramach osobnego komunikatu w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

 

4.    Przekazywanie danych osobowych

Polifarb Kalisz S.A. nie udostępnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem działalności przez Polifarb Kalisz S.A. lub w celu realizacji zgłoszeń osób, których dane dotyczą, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa. W zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.

Przechowywane przez Polifarb Kalisz S.A. dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności:

  • firmom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych lub usługi IT;
  • firmom zewnętrznym świadczącym usługi w zakresie dostaw towarów;
  • firmom zewnętrznym świadczącym usługi outsourcingowe w zakresie marketingu i PR

Polifarb Kalisz S.A. nie udostępnia danych osobowych państwom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacjom międzynarodowym.

 

5.    Prawa osób fizycznych i sposób ich realizacji

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do treści danych, prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna ona, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu realizacji praw związanych z dostępem, sprostowaniem, usunięciem, ograniczeniem przetwarzania lub przeniesieniem danych, czy też wniesieniem sprzeciwu należy wysłać wiadomość e-mail na adres sprzedaz@polifarb.kalisz.pl 

Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać wiadomość e-mail na adres sprzedaz@polifarb.kalisz.pl

W przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez Polifarb Kalisz S.A. danych osobowych, należy wysłać wiadomość e-mail na adres sprzedaz@polifarb.kalisz.pl  . Osobom fizycznym przysługuje też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Więcej na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do organu nadzorczego można uzyskać na stronie www.giodo.gov.pl